Tarieven

Tarieven

TARIEVEN

Psychologenpraktijk Cedrus (psychologie 2b) 2020

Onze behandelingen worden vanuit de basis verzekering vergoed!

U wordt zonder wachtlijst snel geholpen! Intake basis-ggz diagnostiek is meestal dezelfde week of de week na de telefonische screening.

De behandeling Behandeltrajecten

Bij aanvang van de behandeling moet een keuze gemaakt worden voor één van de volgende trajecten:

Basis GGZ

Behandelingen in de basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. M.a.w. niet vanuit de aanvullende verzekering. Dat betekent dat je rekening moet houden met uw jaarlijkse eigen risico.

Uw psycholoog heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeringen. Dit betekent dat de vergoeding op restitutie basis gaat. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvorm: budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis. ( zie overzicht op www.contactvrijepsycholoog.nl) Aangezien sommige zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden stellen, adviseer ik jou alvorens een behandeltraject bij mij te starten zelf na te vragen ( advies: via email of schriftelijk ) bij jouw eigen verzekeraar in hoeverre zij jouw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden bij een GZ psycholoog. IK ben een vrijgevestigde psycholoog in het bezit in van een Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut’ en heb bewust geen contracten  afgesloten verzekeraars.

Verwijzing huisarts

Om voor behandeling in de basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist) noodzakelijk. Op deze verwijzing moet expliciet vermeld staan dat het een verwijzing naar de basis GGZ betreft. Dan komt je ook bij mij in aanmerking voor verwerkte zorg.

 Communicatie met verwijzer

In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Na afsluiting van de behandeling is het gebruikelijk een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Dit kan echter alleen na jouw toestemming. Bij de akkoordverklaring aan het eind van deze behandelovereenkomst wordt je gevraagd deze toestemming te geven.

Dossiervorming

Vanaf 2017 is het verplicht als GZ psycholoog binnen de basis GGZ om de patiëntengegevens op te slaan in een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier
( EPD). Het EPD waar ik mee werk heet Intramed.

Financiële afhandeling 1) Basis GGZ

De nota ontvangt je pas na afsluiting van de behandeling.
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de prestatie (produktgroep) die jouw psycholoog met je heeft afgesproken. Ook als de behandeling voortijdig door je wordt afgebroken blijft het tarief van de afgesproken prestatie gelden (conform de richtlijnen van het NZA). Zie tarieven 2020.
Het is mogelijk dat gaandeweg het behandeltraject blijkt dat de problematiek ernstiger of complexer is dan aanvankelijk was ingeschat en je samen met jouw psycholoog besluit om de prestatie ( Kort, Middel of Intensief ) op te hogen.

De eindfactuur

Deze factuur is het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. Je moet deze factuur zelf indienen bij je verzekering. Afhankelijk van jouw verzekeringsmaatschappij, polisvorm en eigen risico krijgt je een deel of het gehele bedrag van deze factuur vergoed.
De hoogte van de vergoeding dient je zelf na te vragen bij je verzekering.
Het bedrag van de eindfactuur is tevens het bedrag dat je over moet maken aan jouw psycholoog.

Onverzekerde zorg

U krijgt een factuur na 1 of meerdere gesprekken. Zie tarieven 2020.
Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je jouw afspraak niet minstens 24 uur van te voren hebt afgezegd, krijgt je van jouw psycholoog een factuur van € 60,00 als je een afspraak niet nakomt. Deze factuur wordt niet vergoed door jouw verzekering.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden treft je aan op deze website en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Prestatie Tarief * 2020
Basis ggz Kort (BK) € 504.71
Basis ggz Middel (BM) € 856,34
Basis ggz Intensief (BI) € 1.373,34
Basis ggz Chronisch (BC) € 1.287,27
Onvolledig product € 219,53
Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 105,25

Voor overige prestaties, zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers, gelden afzonderlijke maximumtarieven. In 2020 is dit voor:

  • rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 97,50 .

*) De eindnota op basis van bovenstaande tabel ontvangt je als de behandeling is afgesloten.

Tarieven Onverzekerde Zorg

Telefonisch consulten of email-consulten worden op basis van tijd gefactureerd, met een minimum van een kwart consult

Privacy Geheimhouding

Alles wat je jouw psycholoog vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt over jou of over jouw behandeling.

Registratie

Registratie van je gegevens vindt plaats volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. je hebt inzagerecht in jouw dossier. Psychologen zijn wettelijk verplicht om privacygevoelige informatie te verstrekken aan het DIS, een centraal orgaan dat informatie verzamelt over de GGZ. Onder deze informatie vallen jouw persoonsgegevens en de diagnose waarvoor je in behandeling bent. Middels een ‘opt-out’ regeling hoeft jouw behandelaar deze gegevens echter niet aan te leveren. Hiervoor moet u dan wel een privacyverklaring tekenen.

ROM meting

Landelijk ROM’men is onderdeel van het kwaliteitsstatuut, waardoor de SBG-aanlevering verplicht is vanaf 1 januari 2017. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De effectiviteit van de hulpverlening wordt gemeten via het laten invullen van vragenlijsten, welke geanonimiseerd via de Stichting Vrijgevestigd ROM, SVR, moeten worden aangeleverd aan SBG, Stichting Benchmark GGZ.

Als je hier bezwaar tegen hebt kunt je dat ook aangeven in de privacyverklaring.

Klachtenregeling en Geschillenregeling

Als je klachten hebt over de behandeling kunt je dat met jouw psycholoog bespreken. Komt je er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVGzP, de beroepsvereniging waar jouw psycholoog bij is aangesloten. Zie hiervoor: www.NVGzP.nl.

Behandeltraject
De behandeling zal starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. De huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.