Vergoeding en tarieven psycholoog

Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen & Tarieven

Wat is Generalistische Basis Gezondheidszorg (GB-GGZ) 

De Geestelijke Gezondheidszorg is een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

Er wordt een onderscheid gemaakt in de mate van intensiteit van de problemen en de benodigde zorg. De behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische problemen vindt plaats door een (GZ-)psycholoog of therapeut in de GB-GGZ. Je kunt hierbij denken aan klachten als stress, overspannenheid en burn-out, depressie, trauma, paniekaanvallen, EMDR etc.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg vanuit de GB-GGZ, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldoen:

 • Je hebt een doorverwijzing nodig van je arts.
 • Er moet sprake zijn van een passende diagnose.
 • De regiebehandelaar dient in het bezit te zijn van een BIG registratie.&
 • Psychologen2b dient te beschikken over een kwaliteitsstatuut en een praktijk AGB-code. &

Het kwaliteitsstatuut van Psychologie2b is te vinden op de website en in het kwaliteitsstatuut is de AGB-code vermeld. Een AGB-code is een landelijke (unieke) code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Hierbij een document waaruit blijkt dat dit in orde is, voor de zorgverzekeraar (inzicht in AGB register)

De verwijzing van je arts neem je mee bij je eerste afspraak. Na afloop van de intake stelt de behandelaar een behandelplan op en bespreekt deze met jou tijdens het volgende consult. Ook wordt er dan een indicatie gegeven van het benodigde aantal consulten (dit aantal kan bij de tussentijdse evaluatie worden uitgebreid indien nodig). Als je akkoord gaat met het behandelplan dan zal er worden gestart met de behandeling.

Er zijn bepaalde klachten die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan ‘geen passende’ diagnose, bijvoorbeeld:

 • psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt;
 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid;
 • relatieproblemen;
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem;
 • aanpassingsstoornissen;
 • slaapstoornissen;
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt of wanneer je bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties;
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen.

Informeer bij je zorgverzekeraar voor het volledige overzicht!

Vanaf 1 januari 2022 krijg je geen vergoeding meer per pakket, maar voor de daadwerkelijk geleverde zorg. Hoewel de GB-GGZ geen pakketten meer kent, wordt er bij het vaststellen van de diagnose en het behandelplan nog wel gewerkt met profielen: 

Basis ggz kort
Basis ggz middel
Basis ggz intensief
Basis ggz chronisch

Het van toepassing zijnde profiel binnen de GB-GGZ wordt op de nota vermeld. 

Op de nota is daarnaast zichtbaar:

 • de duur van het consult;
 • het type consult (diagnostiek of behandeling);
 • het type behandelaar;
 • de setting (monodisciplinair of multidisciplinair);
 • het bedrag van het consult

Helaas hanteren niet alle zorgverzekeraars de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Zorgverzekeraars hanteren steeds vaker het gemiddelde tarief waarvoor zij zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgverleners en noemen dat het gemiddelde gecontracteerde tarief. De tarieven zijn daarom per zorgverzekeraar verschillend. 

Eigen risico

De zorgverzekering 2023 kent (net als 2022) een verplicht eigen risico van € 385,– per kalenderjaar. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Annuleringen en verzetten van sessies

Als je een sessie wilt verzetten of annuleren, dan zou ik het op Prijs stellen als je mij ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte zou kunnen stellen. Dan kan de afspraak kosteloos worden gewijzigd. Anders worden de kosten van reservering van tijd in rekening gebracht. Van mijn kant zal ik je zeker zo snel mogelijk van een wijziging op de hoogte brengen. ln beide gevallen zal ik mijn best doen om je die zelfde week een alternatief tijdstip aan te bieden.

Tarieven 2023

Behandeling van een psychische stoornis valt binnen uw basisverzekering. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). 

Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg, zoals relatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik verwijs u terug naar uw huisarts of POH-GGZ. Vanaf de intake kan het eigen risico worden aangesproken.

De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van een consult. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten. Het kan ook zijn dat een intake afspraak van 60 minuten wordt gepland of een EMDR-sessie van 90 minuten. Als uw afspraak uitloopt naar 60 minuten, dan betaalt u 60 minuten. Als voor uw afspraak 45 min is gereserveerd en uw afspraak duurt 35 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd. Een intake afspraak valt onder diagnostiek en zijn meestal twee gesprekken.

Tarieven 2023 GZ-psycholoog kwaliteitsstatuut sectie II.

ConsulttypeDuurNZA-tarief
Diagnostiek/intake45 minuten151,07 euro
Diagnostiek/intake60 minuten173,40 euro
Diagnostiek/intake75 minuten211,34 euro
Diagnostiek/intake90 minuten259,01 euro
Behandeling45 minuten128,40 euro
Behandeling60 minuten152,50 euro
Behandeling75 minuten187,76 euro
Behandeling90 minuten229,30 euro

Particulier tarief, geen verwijzing huisarts

In mijn praktijk kunt u ook terecht zonder verwijzing van een huisarts voor behandeling. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werkgerelateerde problemen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacy-overwegingen. Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten. Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg (OVP/OZP) vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Hiervoor zal €100 per sessie (45 min. gesprekstijd, 15 min administratietijd) in rekening worden gebracht (vrijgesteld van BTW). In dit geval stuur ik u per gesprek een factuur.

Psychologie2b heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar de behandelingen kunnen achteraf wel (gedeeltelijk, 55%-100%) worden vergoed (als je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een vergoeding, waaronder verwijzing huisarts). 

Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

Ik biedt voornamelijk restitutiezorg en heb dan ook geen contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom ik de voorkeur geef aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:

 • Ik wil zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen; 
 • Ik wil zelf bepalen welke locatie ik gebruik;
 • Ik wil de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
 • Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
 • Ik wil niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen

Psychologen die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.

Hierbij een overzicht voor de vergoedingen voor een contractvrij werkende psycholoog. Overzicht verzekeraars.

Ik begrijp dat dit overzicht nog een hoop vragen oproept, wat kun je doen om nog meer duidelijkheid te krijgen.

 • Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar en het direct vragen.
 • Je kunt ook kijken op de site van independer, Let hierbij op dat als er nee aangegeven wordt er toch een mogelijkheid is voor vergoeding.
 • Uit ervaring blijkt dat mijn klanten 55 tot 100% vergoed krijgen, hier kunnen we samen naar kijken.

Restitutiepolis of naturapolis

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding meestal hoger dan bij een naturapolis. De premie voor een restitutiepolis is doorgaans iets hoger, maar je kunt zelf een zorgaanbieder uitkiezen, de zogenaamde vrije zorgkeuze. Bij een naturapolis is de premie over het algemeen wat lager, maar je ontvangt alleen een volledige vergoeding voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners.

Daarnaast bestaat er een combinatiepolis, dit is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Voor sommige zorgsoorten geldt dan recht op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

De NZa heeft een paar jaar geleden de regelgeving rondom de namen van polissen aangescherpt. Polissen mogen alleen nog een restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg volledig vergoeden (tenzij de kosten erg hoog zijn). Het gevolg hiervan is dat enkele polissen die voorheen restitutiepolissen waren, tegenwoordig combinatiepolissen zijn.

Eigen risico

De zorgverzekering 2023 kent (net als 2022) een verplicht eigen risico van € 385,– per kalenderjaar. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Praktijknaam is Psychologie2b (Cedrus)

Drs. A.J. Fontijn

 • Gz-psycholoog
 • Psycholoog NIP
 • Het BIG-register onder nummer: 6905152312
 • De AGB code van de praktijk: 94-94003792
 • De AGB code van de psycholoog: 94- 94004325

Psychologie2b heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar de behandelingen kunnen achteraf wel (gedeeltelijk, 55%-100%) worden vergoed (als je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een vergoeding). 

Dit betekent dat je na afloop van het consult het bedrag van de nota per pin kunt voldoen en de nota vervolgens indient bij je zorgverzekeraar, of je krijgt een factuur achteraf.Adresgegevens:

Contactformulier
Veenmos 2
2914 XH Nieuwerkerk aan den Ijssel